نرم افزار غربالگری سلامت جنین


دارای تاییدیه مرجع سلامت

مطابق با الزامات چک لیست مرجع سلامت

نصب در 900 مرکز در ایران

فرم اطلاعات آزمایشگاه :

* لطفاً در نوشتن نام آزمایشگاه دقت کافی را مبذول فرمایید چرا که این نام بطور کامل در سربرگ گزارش نرم افزار درج می گردد.
* پر کردن فیلد های ستاره دار ضروری می باشد.

Abnormalities & disorders

♦ Trisomy 21(Down Syndrome Screening)
♦ Trisomy 18 ( Edwards syndrome)
♦ Trisomy 13( Patau syndrome)
♦ NTD (Neural Tube Defects)
♦ SLOS(Smith–Lemli–Opitz syndrome)

Markers

First Trimester
♦ PAPP-A
♦ Choice of b-hCG or Free b-hCG
♦ Dimeric Inhibin – A
♦ Nuchal Translucency
♦ Nasal Bone
♦ DVPI (NEW)
♦ PlGF (NEW)


Second Trimester

♦ Choice of b-hCG or free b-hCG
♦ Dimeric Inhibin – A (DIA)
♦ Unconjugated Estriol (uE3)
♦ Invasive Trophoblast Antigen (ITA)
♦ Maternal Serum AFP
♦ PlGF (Coming soon)
♦ AF AFP (Amniotic fluid AFP)


 Tests

First Trimester
♦ Combined Screening
♦ First Trimester Screening + PLGF
♦ Integrated Screening & Full Integrated Screening
♦ Sequential Screening
Contingent Screening


Second Trimester
♦ Triple Screen
♦ Quadruple Screen
♦ Penta Screen with Invasive Trophoblast Antigen
♦ Integrated Screening & Full Integrated Screening
♦ Sequential Screening
Contingent Screening