25-OH Vitamin D

♦ دارای تاییدیه ارزیابی کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت
♦ بدون نیاز به رقیق سازی
♦ بیشترین همخوانی با نتایج روش HPLC
♦ پایداری بالا
♦ قابل نصب بر روی دستگا ههای الایزا پروسسور
♦ سنجش همزمان ایزومرهای D2 و D3