Calprotectin

♦ تمایز بین بیماری های التهابی روده ( IBD ) از سندرم روده تحریک پذیر ( IBS )
♦ نظارت برروند بهبودی بیماران مبتلا به IBD
♦ بررسی میزان پیشرفت بیماری
♦ نمونه برداری آسان از مدفوع
♦ آماده سازی آسان نمونه با استفاده از لوله های استخراج
♦ محدوده آزمایش گسترده با تنها یک رقت 25 – 2500 میلی گرم در مدفوع
♦ اتصال مستقیم به سیستم های اتوماتیک ( Dynex DS2 )