دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت

Inhibin-A

زمان کل تست 4 ساعت و 10 دقیقه

* دارای مدین های بومی

* روش کار آسان