شنبه تا چهارشنبه

9 صبح تا 5 بعداز ظهر

74409 021

(30 خط)

سرم کنترل های غربالگری
( MATERNAL CONTROL )

سرم کنترل های غربالگری
(MATERNAL CONTROL)

سرم کنترل های Randox قابل استفاده برای تمامی دستگاه های اتوماتیک می باشد همچنین بر اساس چک لیست وزارت بهداشت استفاده از حداقل دو سطح سرم کنترل و ترجیحا سه سطح برای هر آنالیت مورد اندازه گیری لازم است. انتخاب سطوح کنتر لها باید با سطوح تصمیم گیری بالینی مرتبط باشد. توصیه می گردد این کنترل ها از منابع تجاری معتبر خریداری شده و مستقل ازکنتر لهای درون کیت مورد استفاده باشند همچنین به منظور کاهش اثر تغییرپذیری بین سری کنترل ها ( Lot to lot variability ) و پیشگیری از گرایش های دراز مدت در مقادیر کنترل ( Long-term assay drift ) توصیه می شود کنترل ها در مقادیر بالا و ترجیحا برای مصرف یک ساله خریداری گردند. سرم کنترل های Randox دارای 3 سطح Low, Normal, High م یباشد که هر سطح هر 6 مارکر غربالگری سامت جنین را دارا م یباشد و حجم هر ویال 1ml می باشد.