شنبه تا چهارشنبه

8:30 صبح تا 5:30 بعداز ظهر

74409 021

(30 خط)

کنترل کیفی

کنترل کیفی

دارای تاییدیه مرجع سلامت مطابق با الزامات چک لیست مرجع سلامت

ABNORMALITIES & DISORDERS

MARKERS

First Trimester

Second Trimester

TESTS

First Trimester

Second Trimester