شنبه تا چهارشنبه

9 صبح تا 5 بعداز ظهر

74409 021

(30 خط)

erba

AUTOIMMUNE DISORDERS

AUTOIMMUNE DISORDERS

ANA Screen IgG

Cardiolipin IgA
dsDNA IgG
Thyroid Proxidase IgG
Erba